Serveis d'Enginyeria

Dèbid gestiona el coneixement i experiència d'un equip d'enginyers i arquitectes amb una llarga trajectòria de feina conjunta per redactar projectes bàsics i de detall en un seguit d'àrees ben diferenciades:

 • Sector Industrial
 • Sector Terciari
 • Sector Residencial
 • Sector d'Obra Pública

D'aquesta manera s'assegura una cobertura completa de coneixement per a qualsevol client i tipologia de projecte. Tant pel que fa a l'especialitat d'estructura i arquitectura com pel que fa a la d'instal·lacions.

I, per qualsevol de les àrees i especialitats descrites, en diferents nivells de servei:

 • Consultoria generalista
 • Estudis bàsics
 • Projectes de detall
 • Direcció d'obra
 • Execució de projectes claus en mà

Pel que fa a les diferents tipologies d'instal·lacions en que podem intervenir:

 • Instal·lacions elèctriques d'alta, mitja i baixa tensió
 • Instal·lacions mecàniques de climatització, refrigeració, gasos combustibles, aire comprimit, gasos tècnics i medicinals i tot tipus d'instal·lacions especials
 • Instal·lacions de fontaneria, reg, pous, clavegueram i depuració d'aigües
 • Instal·lacions de telecomunicacions, xarxes i centres de dades
 • Instal·lacions de protecció i detecció d'incendis
 • Instal·lacions de subministrament en via pública

I, per garantir un control global i un seguiment des d'inici fins a la posada en marxa, s'inclouen feines com les següents:

 • Sol·licitud de permisos d'obres
 • Sol·licitud d'ajudes i subvencions
 • Sol·licitud de llicències d'obra i ambientals
 • Legalitzacions de tot tipus d'instal·lacions
 • Redacció i implementació de PAU
 • Preparació d'estudis i projectes de seguretat i salut
 • Direccions d'obra facultativa i executiva, amb control de totes les etapes i aspectes de l'obra

Totes les feines, sempre, amb la direcció conjunta i coordinada de la part corresponent d'estructura i arquitectura, ja que són part indestriable i suport de qualsevol tipus d'instal·lació.